Polityka prywatności

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://learnsmarter.pl/oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności Polityka Cookies określa zasady przetwarzania I ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://learnsmarter.pl/ .

Administratorem strony i danych osobowych jest Mateusz Bukowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AgencjaUbezpieczeniowa Mateusz Bukowski, ul. Rolna 6, 69-110 Rzepin NIP: 4290032937, REGON: 080972086, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatnościi Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: mateusz@learnsmarter.pl  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

§2

DEFINICJE

Administrator – Agencja Ubezpieczeniowa Mateusz Bukowski, ul. Rolna 6, 69-110 Rzepin, NIP: 4290032937, REGON: 080972086

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie I korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem https://learnsmarter.pl

 „Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach I innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora,

“Fanpage”– strona https://www.facebook.com/LearnSmarter

/, której administratorem na platformie Facebook jest Mateusz Bukowski i/lub osoby przez niego mianowane (upoważnione) do tej funkcji.

§3

DANE OSOBOWE

1.         Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.        Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

Dane osobowe na stronie Administratora, fanpage Granica Ubezpieczeń, oraz na blogu bezpiecznywpodrozy.pl mogą być przetwarzane w następujących celach I zakresie:

 1. Wykonania usługi, lub umowy albo też dokonania wyceny usługi– napodstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia, lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail,
 2. Wystawienia faktury I spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – dane firmy, NIP, adres, imię I nazwisko,
 3. Rozpatrzenia reklamacji – napodstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia, lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia, lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail, numer umowy, lub zamówienia,
 4. Obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – imię, adres e-mail, numer umowy, lub zamówienia,
 5. Tworzenia ewidencji wymaganych przez RODO np. Rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – imię, nazwisko, adres e-mail,
 6. wykorzystanie cookies nastronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 7. komentowanie na stronie www – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – imię, adres e-mail, strona www.
 8. Archiwalnym I dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, np. Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 11. zarządzanie stroną internetową, grupamii stronamiadministratora nai nnych platformach, np. Facebook – fanpage GraniceUbezpieczeń— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługachświadczonych przez Administratora na stronie internetowej Administratora, lub w zarządzanych przez niego social mediach np. Facebook, You Tube— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 13. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 14. prowadzenia remarketingu w social mediach na platformie Facebook — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji I reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebooka tzw. Menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora, lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, jeśli subskrybenci newsletter są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampani reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subsrybentów); Dokładna informacja o tzw. Grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika. 
 15. Wysyłki newslettera — napodstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

3. Zbierane I przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ system operacyjnego, itp. (danelogowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną I zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej I nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

4.   Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem, lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach, lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5.        Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzaniejego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach możezwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@granicaubezpieczen.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.        Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Administrator zaleca zaponanie się z politykami prywatności tych dostawców.

7.        Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

 1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora we wskazanym czasie.
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

8.        Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów, lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie i w ramach innych oferowanych przez Administratora usług.

9.        Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki, lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności, lub regulaminem tych stron.

10.    Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu, lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11.      Dane osobowe Użytkownika są przechowywane I chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych I organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

12.     Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. Firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganychprzez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

13.     Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– mailerlite.com – w celu wysyłki newsletter I korzystania z system mailingowego

– mailerlite.com – w celu tworzenia stronl ądowania I zbierania leadów

landingi.com – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów

14. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) I wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

16. Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane na potrzeby marketingu, niewymaga to jednak uzyskania odrębnej zgody Użytkownika, gdyż odbywa się napodstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty, którą Administrator kieruje właśnie do Użytkownika.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa I wolności.  Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przez Administratora preferencji odbiorców I odwiedzających jego stronę oraz kierowanie do nich ciekawych dla nich treści).

Jeżeli Użytkownik strony przekaże Administratorowi dane w celu sporządzenia dlaniego oferty ubezpieczenowej, dane te będą profilowane, a decyzje będą podejmowane w sposób automatyczny (bez ingerencji człowieka). Będą one dotyczyły wysokości składki ubezpieczenioweji będą oparte o profilowanie tj. Automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Użytkownikiem umowy ubezpieczenia. O wszelkich prawach I obowiązkach związanych z ochroną danych, Użytkownik zostanie powiadomiony w przypadku chęci zawarcia ww. Umowy ubezpieczenia.

§4

FORMULARZE

Administrator stosujetrzyrodzajeformularzy w ramachStrony:

1.         Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia I adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

2.        Formularz kontaktowy w celu zaprezentowania oferty ubezpieczenia –umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem I zaprezentowania mu oferty ubezpieczenia na podstawie danych jakie podał. Dane wymagane w tym formularzu to: imie, nazwisko, e-mail – jako dane obowiązkowe oraz nume rtelefonu i informacja co Użytkownik chciałby ubezpieczyć – jako dane nieobowiązkowe.

3.        Formularz umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane Użytkownik podaje dobrowolnie. Podanie adresu e-mail oraz imienia jest obowiązkowe I służy wyłącznie w celu wykluczenia spamulub/ iwyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Dane z formularza komentarzy przetwarzane są w systemie WordPress Administratora.

4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia, lub upoważnienia).

5. Jeżeli Użytkownik korzysta z usługdostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

1.         W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane(adres e-mail, imię).

2.        Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3.        Akceptacja niniejszej Polityki prywatności I Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4.        Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

5.        W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

6.        W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1.            Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in)

6.2.           Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności I Polityki Cookies

6.3.           Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera

7.      Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8.     Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.

9.     Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.

10.  Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. Poprzez kontakt z Administratorem.

11.   W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

12. Świadczenie usługi Newsletter zostanie również zaprzestane w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności(co najmniej otwierania przez niego wiadomości Administratora) przez minimum rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatnie jwiadomości e-mail. W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany sposób w tym celu.

§6

KOMENTARZE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony I bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne, lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem, lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
 2. Administrator korzysta z systemu WordPress w celu obsługi komentarzy. Zostawiając komentarz Użytkownik godzi się na informację zawarte w polityce prywatności firmy WordPress znajdującej się pod tym linkiem: http://www.wordpress-polska.pl/polityka-prywatnosci/ 
 3. Użytkownik zamieszczając komentarz na stronie https://learnsmarter.pl/ pozostawia swoje dane dobrowolnie (imię, adres w-mail, adres IP) przy czym pozostawienie niepoprawnych danych może skutkować niemożnością przesłania dodatkowych materiałów lub nie zamieszczenia komentarza na stronie Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych związanych z pozostawionym komentarzem, co może zrobić poprzez kontakt z Administratorem pod adresem kontakt@granicaubezpieczen.pl.

§7

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.         Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

3.        Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8

TECHNOLOGIE

1.         Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przezUżytkownika w ramach Strony:

1.1.   Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku I prowadzenia działań remarketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego inters administrator jakim jest promocja i marketing usług własnych, oraz partnerów kierowane do Użytkowników Strony.

1.2.  Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest monitorowanie statystyk I ulepszanie Strony w celu zwiększenia jej atrakcyjności dla Użytkownika, a tym samym promocji treści I usług Administratora np. Liczby odwiedzin Strony I bloga, czasu spędzonego na stronie, zainteresowania treścią itp.

1.3. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Twitter, You Tube, Instagram, LinkedIn

Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań I zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2.        W celu korzystania ze strony internetowe https://learnsmarter.pl/ niezbędne jest posiadanie:

2.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet,

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, korzystam z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia mi ulepszanie stronyhttps://learnsmarter.pl/ pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).

 • Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
 • Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to:

Google Analytics

Facebook Pixel

Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Twitter, You Tube, Instagram, LinkedIn.

Zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę Twoich praw.

 • W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 • Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj dopuszczone jest przez przeglądarki internetowe. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.
 • Informuję Cię, że wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony.
 • Zgoda na cookies. Podcza spierwszego wejścia na stronę: https://learnsmarter.pl/ musisz wyrazić zgodę na cookies, lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć, lub usunąć pliki cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Data publikacji Polityki Prywatności:27-09-2020